over mijzelf

over mijzelf


Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich ten opzichte van onze vraag naar specialisten? En hoe richt je de organisatie daarop in? Hoe ontwerp je een personeelsplaatje dat toekomstbestendig is? Hoe maak je de organisatie wendbaar en flexibel? Hoe werf je dan gespecialiseerd en schaars personeel? Hoe vertaal je de kernwaarden binnen een bedrijf?
Deze en andere vragen zijn aan de orde gekomen tijdens mijn opdrachten.


Op zoek naar het potentieel

Ik begeleid organisaties met vraagstukken over HR-strategie, innovatie en organisatie. Vaak hebben deze vraagstukken betrekking op organisatieontwikkeling, innovatie-management en het vergroten van het vernieuwend vermogen. Ieder traject start met het verkennen van de vraag en bepalen van de gewenste aanpak, op maat, samen met de opdrachtgever. Vervolgens begeleid ik de organisatie bij het ontwikkelen en implementeren van de benodigde veranderingen.

Hierbij kies ik niet meteen voor de gebaande paden. Het samen zoeken naar een vernieuwende oplossing, passend voor de organisatie, die een bijdrage levert aan de strategische uitgangspunten is hoe ik werk. Ik maak daarbij de vertaalslag van strategie naar de oplossing voor implementatie en wat het betekent voor het menselijk kapitaal van de organisatie. Het ontdekken van het potentieel van de organisatie is daarbij steeds de rode draad.


Slimmer werken

Vragen over vernieuwing van het organisatieontwerp en de manier van samenwerken in organisaties oftewel ‘sociale innovatie’, ‘slimmer werken’ & ‘innovatief organiseren’ zijn vragen van opdrachtgevers die ik help beantwoorden. Is de afdeling voldoende toegerust op huidige en toekomstige taken? Gekeken wordt naar de te leveren producten, processen, personeelsbezetting en organisatievorm. De vraag die hier centraal staat is het “hoe”. De stappen die daarbij vaak gezet worden zijn het terugbrengen van complexe situaties en structuren tot hun essentie, het in kaart brengen van knelpunten, het zichtbaar maken van nieuwe mogelijkheden, het op gang brengen van discussie en beweging en het verbinden van mensen met respect voor verschillen.

Ik maak hiervoor gebruik van business analyse, HR kengetallen en arbeidsmarkt analyse met thema’s als vergrijzing & ontgroening en investeren in innovatie en talentontwikkeling. Dit geeft essentiële input voor het innoveren en optimaliseren van de interne processen en instrumentarium en het werk zo te organiseren dat het potentieel optimaal wordt benut.


Werk van betekenis

Tevens is het ontwerpen van werk van betekenis dan een mogelijke vervolgvraag. Hiervoor heb ik onder andere opdrachtgevers geholpen met het implementeren van het MVO beleid en met hun vraag hoe het MVO beleid handen en voeten te geven. MVO is een breed begrip en niet iedereen gebruikt het begrip MVO of duurzaam ondernemen op dezelfde manier. Hoe vertaal je dat naar praktische en uitvoerbare alledaagse beleidsstandpunten? MVO is immers geen geďsoleerd proces en heeft invloed op diverse vlakken zoals bijvoorbeeld de bedrijfsvoering, de processen, productontwikkeling en de medewerkers. Ik help organisaties bij deze vraagstukken. Naast de bijdrage aan milieu en maatschappij is ook de bijdrage aan de mens in de organisatie, het ontwikkelen van talent van de individuele medewerker en de ruimte te scheppen voor divers talent een onderdeel waar ik veel ervaring mee heb een duidelijke visie op heb en waar ik graag een bijdrage aan lever.